سبک زندگی
  • سبک زندگی(1)

    مفهوم یابی سبک زندگی در اندیشه ی امام خمینی(ره) وحید یامین پور سبک زندگ از نظریه نشأت می گیرد یا نظریه از ...

    مفهوم یابی سبک زندگی در اندیشه ی امام خمینی(ره) وحید یامین پور سبک زندگ از نظریه نشأت می گیرد یا نظریه از سبک زندگی؟ نسبت هستی شناسی با سبک زندگی چیست؟ آیا می توان با «تزریق» یک انگاره ی وجود شناختی، ...

    بیشتر بخوانید